Ängelholms Montessoriförskola

Vår ambition är att vår förskola ska vara en plats där varje individ ska växa positivt i alla avseende

Information och allmänna regler

*****

INFORMATIONEN NEDAN SKA LÄSAS IGENOM INNAN ANSÖKAN FYLLS I

Gällande regler för att ha barn i Ängelholms Montessoriförenings förskolor.

Ängelholms Montessoriförening (ÄMF) lyder under samma gällande regelverk som reglerar den kommunala förskolan och om inte annat anges så kan kommunens regelverk anses som tillämpligt även hos ÄMF. ÄMF är dock, som föräldraförening, fristående från den av kommunen bedrivna förskoleverksamheten och tillämpar i vissa fall andra regler än kommunen. I detta dokument beskrivs de regler som berör en medlem. I vissa fall hänvisas till andra dokument och webbsidor, som föreningens stadgar och information om avgifter. Att välja ÄMF innebär att du tar ställning för en särskild pedagogik.

VAD ÄR MONTESSORIPEDAGOGIK?

• Montessoripedagogiken sätter barnets behov i centrum, inte vårdnadshavarens.

• Förskolan skall lägga grunden till ett livslångt lärande genom en verksamhet som är rolig, varierande och utvecklande, med fasta rutiner. En förskola med glädje som anpassas efter barnet.

• Montessoripedagogiken bygger på:

– Hjälp till självhjälp
Alla barn har en inre önskan om att lära sig.

– Att ta tillvara barnets sensitiva perioder
Perioder då barnet är speciellt intresserad av vissa saker, t.ex. bokstäver, efter ålder och mognad.

– Störningsfria arbetspass
Se nedan under Vistelsetider.

– En förberedd miljö
Förskolemiljön ska locka till meningsfull aktivitet, anpassad efter barnets behov.

– Speciellt utarbetat pedagogiskt material/leksaker
Materialet är anpassat efter ålder och mognad. Det finns material för alla inriktningar; sinnestränande, praktiskt, intellektuellt, teoretiskt
(matematik, skrivförmåga, språkkänsla och grammatik) samt kulturellt och konstnärligt material. Barnets grov- och finmotorik samt
koordination stimuleras genom arbete med montessorimaterialet.

– Frihet under ansvar
Pedagogen sätter upp klara gränser; ordning och reda. Var sak har sin plats. Barnet väljer själv vad/vem det vill arbeta med.

– Respekt och hänsyn
Barnet får arbeta i sin egen takt, utan att bli avbruten, vilket också tränar det sociala samspelet. Den emotionella utvecklingen
tränas dagligen bl.a. genom att barnet får sätta ord på sina känslor genom samtal, sagor och lek.

• Montessoriförskolor har alltid åldersblandade grupper. Varje barn är unikt och ska få chans att utvecklas efter sin förmåga och inte jämföras med andra. ÄMF vill att barnet ska utvecklas till en självständig, ansvarstagande individ. Barnet ska utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. I en åldersblandad grupp kan de äldre barnen hjälpa de yngre och de yngre får möjlighet att se förebilder och lita till de äldre barnen.

VÅRDNADSHAVARENS ENGAGEMANG

• Det är viktigt att vårdnadshavaren tar till sig montessoripedagogiken.

• ÄMF är en föräldraförening. Vårdnadshavaren med barn på ÄMF förväntas delta på föräldramöten, utvecklingssamtal, årsmöten samt vid de 2 obligatoriska storstädningarna (f.n. andra lördagen i april och oktober). Ytterligare aktiviteter där vårdnadshavaren förväntas bidra är vid pysselkvällar, trädgårdsarbete, montering av möbler samt att kunna ta rollen som gruppförälder (ansvar för att samla in gruppkassa, arrangera storstädning etc.).

• Vårdnadshavare och pedagoger har ett personligt ansvar för att en god stämning råder i verksamheten.

• Vårdnadshavare med barn i ÄMF skall tillgodose att barnet har de kläder och skor som behövs för att barnet skall kunna delta i verksamheten. Kläderna skall vara märkta med barnets namn. Leksaker får inte tas med till ÄMF, gosedjur är undantaget. Kudde och filt till vilostunden ansvarar vårdnadshavaren att barnet har tillgång till.

• Det är inte tillåtet att röka eller skräpa ner på förskolans område. Mobiltelefonprat undanbedes.

ÖPPETTIDER

• ÄMF håller öppet mellan 06.30 och 18.00.

VISTELSETIDER

• Pedagogiskt krav – störningsfri tid
All inlärning bygger på koncentration. Barn kan till en början inte koncentrera sig långa stunder utan måste få hjälp av pedagogen. Montessoripedagogiken bygger därför på att det finns en sammanhängande störningsfri arbetstid på 2,5-3 timmar varje förmiddag där barnet får chans att i lugn och ro ägna sig åt det arbete barnet valt, utan att bli avbruten.

• Störningsfri tid
Tillämpas 08.30-12.00 på avdelningar med barn mellan 1-3 år och 08.30-12.30 på avdelningar med barn mellan 3-6 år. Dessa tider innefattar störningsfri arbetstid, vila och lunch.

• På alla avdelningar är det även störningsfri tid mellan 14.30 och 15.00 då barnen äter mellanmål.

• Under dessa tider får inga barn lämnas eller hämtas utan barnen skall ges möjlighet till ostört arbete. Undantag är tand-, läkarbesök och dylikt. Vårdnadshavaren ska respektera de störningsfria tiderna och lämna sitt barn i god tid innan dessa infaller.

• Vill man komma efter 8.30 finns det möjlighet att lämna sitt barn klockan 11.00. Detta skall dock ske planerat och i samråd med pedagogerna då det fortfarande är störningsfri tid på avdelningarna och de barn som redan är på plats ska lämnas ostörda.

• Barn till arbetslösa och föräldralediga
Dessa barn har rätt till 15 timmars barnomsorg i veckan fördelat på tre eller fyra dagar. Personalen på avdelningen är de som ensamma bestämmer vilka dagar i veckan som kan erbjudas utifrån avdelningens situation. Plats finns tillgängligt under de dagar som den vanliga grundskolan håller öppet, dvs. plats finns ej under lov- och studiedagar. Observera att detta endast gäller från det år barnet fyller 3 år och att detta alltid räknas från augusti månad. Plats på lovdagar går att köpa till, maxtaxa gäller. Barn som går på småbarnsavdelning får däremot gå 15 timmar även på lov.

• Vistelseschema
Schema över barnets vistelsetid på förskolan måste lämnas in skriftligt. Vid schemaförändring måste detta informeras skyndsamt så att verksamheten kan planeras utifrån rätt antal barn. Om barnet inte är lämnat/hämtat 1/2 timme efter schemasatt tid kommer pedagogerna att kontakta vårdnadshavaren för att kontrollera att allt är som det ska.

• Semester/lov
Ledighetslappar skall lämnas in skyndsamt till barnets avdelning inför semester och lov så att verksamheten kan planeras utifrån rätt antal barn.

• Verksamheten håller stängt
Oceanen stänger och flyttar sin verksamhet till Atlanten under veckorna 28, 29, 30 och 31.
Atlanten stänger och flyttar sin verksamhet till Oceanen under jullovet. Ordinarie personal kan ej garanteras under sommarmånader samt under jullov.

AVGIFTER

• Månadsavgiften betalas in i förskott den siste varje månad till bankgiro 850-1314 alternativt plusgiro 585196-9. Inbetalningslappar finns i respektive avdelnings kapprum.

• Avgift debiteras från det datum platsen är tillänglig för barnet till tidpunkt för uppsägning inklusive uppsägningstid, som är 2 månader, oavsett om platsen nyttjas eller ej. Om flytt sker till annan förskoleverksamhet eller till grundskola utgår uppsägningstiden.

• Föreningen tillämpar maxtaxa. Avgift debiteras årets alla månader och framgår av separat inkomstblankett som följer med i den startpärm som delas ut när barnet ska börja på förskolan.

• De två första veckorna då inskolning sker är avgiftsfria, därefter utgår avgift, läs mer här.

• Den årliga medlemsavgiften är obligatorisk och fastställs vid årsstämman i mars varje år. Avgiften betalas tillsammans med januari månads månadsavgift och är f.n. 350 kr/år och familj.

MÅLTIDER

• Alla barn bjuds varje dag på när- och/eller kravodlad/ekologisk frukt samt frukost (kl. 07.15), lunch och mellanmål.

• Alternativa måltider erbjuds de barn som inte äter griskött och/eller har någon form av allergi. Skriftligt intyg på vilka födoämnen som inte får ätas ska lämnas in av vårdnadshavaren.

PLACERING

• Ett erbjudande om plats ska besvaras inom 10 dagar. Har inget besked inkommit inom denna tid kommer föreningen erbjuda platsen till ett annat barn.

• Vårdnadshavaren kan avstå en erbjuden plats men välja att stå kvar i kö och behåller då sin köplats.

• Pedagogerna avgör i samråd med verksamhetschefen i vilken grupp barnet hamnar vid flytt från småbarns- till storbarnsavdelning. Deras kompetens kring de olika barngruppernas sammansättning och antal gör att de är bäst lämpade för detta beslut.

SJUKDOM

• Om barnet blir sjukt eller råkar ut för en olycka på förskolan tar personalen kontakt med vårdnadshavaren. Det är därför viktigt att förskolan alltid har aktuella telefonnummer, meddela därför skyndsamt förändringar.

• Det är alltid barnets allmäntillstånd – hur det äter, sover och orkar – som avgör om barnet ska vara hemma eller i förskolan och inte vårdnadshavarens eller personalen. Ett barn som är sjukt och hängigt, även om det inte har feber, har rätt till lugn och ro och tillgång till någon som kan ge det sin odelade omsorg och kärlek. Detta får barnet bäst hemma.

• Infektioner (influensa, förkylning etc.)
Barnet skall ha haft minst ett feberfritt dygn hemma innan det får återkomma i verksamheten.

• Maginfluensa (vinterkräksjuka etc.)
Det skall ha gått minst 48 timmar sedan sista kräk-/diarrétillfället. Om vårdnadshavaren och/eller syskon är hemma och är magsjuka får inte barnet vistas på förskolan.

• Ögoninflammation
Barnet skall hållas hemma tills det är symptomfritt.

• För övriga sjukdomsanvisningar se skriften När ditt barn blir sjukt som följer med i den startpärm som delas ut när barnet ska börja på förskolan.

• Grunden till dessa regler är omsorgen om barnen i vår verksamhet men vi är också övertygade om att ifall dessa respekteras minimeras på sikt även vårdnadshavarens frånvaro från arbetet.

UPPSÄGNING AV PLATS

• Vårdnadshavare som avslutar eller mister sitt medlemskap i föreningen mister också förskoleplatsen för sitt barn. Se § 8 stycke 2 i föreningens stadgar som följer med i den startpärm som delas ut när barnet ska börja på förskolan.

• Uteslutningsförfarande – skriftlig varning/-påminnelse utfärdas upp till 3 gånger (beroende på överselsens art. Hot och/eller våld riktad mot barn, personal eller andra vårdnadshavare leder omedelbart till ett möte med sittande styrelse) av verksamhetschefen. Vid fortsatt överträdelse kommer sittande styrelse att kalla vårdnadshavaren till nästkommande styrelsemöte via ett rekommenderat brev med mottagningskvittens. Uteblir vårdnadshavaren eller uppgörelse ej nås kommer en uteslutning av medlemmen att ske via rekommenderat brev med mottagningskvittens. En uteslutning innebär att vårdnadshavaren förlorar sitt medlemskap i föreningen och sitt barns plats i förskoleverksamheten. Föreningen tillämpar i detta läge tre månaders uppsägningstid.

• Orsaker till varning, som i sin tur kan leda till uteslutning, är om vårdnadshavaren uppsåtligt och upprepat bryter mot föreningens uppsatta stadgar eller mot de regler som presenterats ovan samt vid hot och/eller våld mot personal, barn eller andra vårdnadshavare (se §5 och §8 i föreningens stadgar).

ANSÖK HÄR:

Jag/vi har tagit del av ovanstående information och allmänna regler och vill nu ansöka om en plats.

 - Ängelholms montessoriförening
Nyhemsleden 2
262 57 ÄNGELHOLM
Telefon: 0431-805 17
E-post: amf@angelholmsmontessori.se

Vi har haft problem med formulären på vår hemsida så har ni inte fått återkoppling från oss
hör av er via E-post till amf@angelholmsmontessori.se eller ring 0431-805 17© 2011-2024 Ängelholms Montessoriförening. Alla rättigheter förbehålles.xhtml 1.0plucera webbyrå